Medlemmar och Uppgifter

Sammankallande: Mats Bengtsson

Medlemmar: Annette Runsten, Bo Nilsson och Johanna Hultman

Handicapkommittéens uppgifter. 

Informera medlemmarna om golfens handicapsystem och om vikten av att registrera ronder på Min Golf om man vill ha en så rättvisande handicap som möjligt. Detta kan bland annat ske i Puttar & Slag, redovisningar på årsmöten eller vid andra träffar.

Medlemmen ska i första hand spela sig till sin egen handicap, men ibland kan det hända att det finns anledning för handicapkommittén att göra en större och snabbare justering än vad som kan ske genom registrering av eget spel. Det kan vara medicinska skäl (sjukdom eller skada av mer bestående art) eller ett långt speluppehåll.

Ta emot önskemål från enskilda medlemmar som vill få sin handicap justerad.
Kommittén tar fram relevant underlag och tittar på de motiv som medlemmen lagt fram.
Därefter fattas beslut om ev. justering.

Årlig översyn av medlemmarnas handicap med hjälp av de rapporter som går att ta ut ur GIT Online. Ska vara klart senast den 31 januari.

Uppkommer diskussion om en spelare (medlem) har ett rättvisande handicap eller inte (har en handicap som speglar hens aktuella spelstandard), ska även detta tas upp av handicapkommittén.

Besvara frågor från andra klubbar som kontaktar oss och har frågor eller synpunkter på någon av våra medlemmars handicap.

Ta fram lämplig statistik (uppdelat) för att på sikt kunna utvärdera medlemmarnas handicapförändring och med det som underlag utveckla klubbens verksamhet.

Lämna rapport till GK vid deras styrelsemöte.

Alla punkterna ska följas upp, analyseras och ligga till grund för ev. framtida förändringar.

Ta fram underlag för verksamhetsberättelse och skicka till ordförande i GK.

Handicapkommittén ska vara allsidigt sammansatt.
Det innebär att den bör bestå av både kvinnor o män, olika åldrar, olika handicap, personer med olika ”mål med sitt golfspel” (tävla på ”elitnivå”, klubbtävlingar, par-tävlingar, spela med kompisar, resa o spela golf, mm), nybörjare o de som spelat länge, mm.

Namn                     Hcp   Född år    Mobil                    E-post
Mats Bengtsson       25     1952       073-310 95 60       bengtssonmats87@gmail.com
Annette Runsten      28     1962       072-406 62 62       annette.runsten@gmail.com
Bo Nilsson               22      1949       072-571 81 43       bo49.nilsson@gmail.com
Johanna Hultman    22      1968       070-535 43 80       johanna.hultman68@gmail.com

Senast ändrad 2022-01-26