Årlig (enskild) handicaprevision

Senast ändrad 2019-12-05

Med anledning av att vi den 1 mars 2020 inför världshandicap (WHS) kommer det inte att genomföras någon Årlig (enskild) handicaprevision vid årsskiftet 2019/20.
Hur det kommer att bli i framtiden återkommer vi till.
Texten nedan kommer att ligga kvar så att de som vill veta hur det gjorts tidigare år kan läsa och förstå.

 

 

För att spelare i Europa ska få ett så rättvisande handicap som möjligt har EGA beslutat att jämföra spelarna med ”snitt golfaren i Europa” och sedan ev justera spelarens handicap utifrån detta.

Den årliga handicaprevisionen är en väsentlig del i EGA Handicapregler och därmed obligatorisk. Förfarandet introducerades 2008. Nuvarande reglemente är ”EGA Handicapregler 2016” giltiga fr.o.m. 1 januari 2016 (reviderad december 2015).

Beräkningsmetoden jämför spelarens faktiska medianpoäng, MSS (Median Stableford Score) med den europeiska medelpoängbogeyscoren, EASS (the European Averaged Stableford Score) för spelarens handicapgrupp.

Dessa EASS-poäng togs fram genom att använda data från många nationella förbund. 

Exempel på beräkning av en spelares medianpoäng, MSS.

Under året har en spelare registrerat 9 ronder och fått följande poäng;

22, 29, 25, 30, 37, 32, 29, 38 och 29

Dessa poäng sorteras sedan och det mellersta värdet är MSS;

22, 25, 29. 29, 29, 30. 32, 37, 38

Skulle antalet registrerade ronder vara jämt tar man medelvärdet av de två mellersta värdena;

22, 25, 29. 29, 29, 30. 32, 33, 37, 38

Det ger en MSS på 29,5 poäng. 

När det gäller årlig (enskild) handicaprevision använder man sig inte av de fem vanliga handicapgrupperna, utan dessa har utökats till sju grupper. EASS för de olika handicapgrupperna som spelarens MSS ska jämföras med framgår av tabellen nedan; 

Handicap

<4.5

4.5 - 8.0

8.1 - 11.4

11.5 - 15.0

15.1 - 18.4

18.5 - 26.4

26.5 - 36.0

EASS-poäng

33

32.5

32

31.5

31

30.5

30

 Beräkningsmetoden subtraherar det EASS som motsvarar spelarens handicap ifrån hens MSS för att beräkna spelaravvikelsen, PD (the Player Deviation).

EASS – MSS = PD

Därefter tillämpas ett +/- -toleransvärde på 2,9 och när skillnaden är +/- 3,0 eller större (men inte 5,0 eller mer), görs en justering med 1,0 på spelarens handicap.

Om skillnaden är +/- 5,0 eller större, görs en justering på 2,0. 

Exempel på spelare i olika HCP-grupper och olika resultat under året.

Spelare A har handicap 12,6 och under året lämnat in 9 ronder med följande poäng;

22, 29, 25, 30, 37, 32, 29, 38 och 29

Dessa poäng sorteras sedan och det mellersta värdet är MSS;

22, 25, 29. 29, 29, 30. 32, 37, 38

Spelare med handicap 12,6 ligger i grupp 3:1 och har en EASS på 31,5.

Formeln som tillämpas är EASS – MSS = PD och med de värden som vi har i vårt exempel innebär det 31,5 – 29,0 = 2,5.

Eftersom toleransvärdet är 2,9 sker ingen justering av spelarens handicap.

Man kan också säga att spelaren ligger i Toleranszonen, som för grp 3:1 är 28,6 – 34,4 

Spelare B har handicap 22,6 och under året lämnat in 10 ronder med följande poäng;

32, 29, 34, 35, 34, 36, 29, 38, 35 och 37

Dessa poäng sorteras sedan och det mellersta värdet är MSS;

29, 29, 32. 34, 34, 35. 35, 36, 37, 38

Det ger en MSS på 34,5 poäng.

Spelare med handicap 22,6 ligger i grupp 4 och har en EASS på 30,5.

Formeln som tillämpas är EASS – MSS = PD och med de värden som vi har i vårt exempel innebär det 30,5 – 34,5 = -4,0.

Eftersom toleransvärdet är 2,9 föreslår systemet att spelaren ska sänkas med 1,0 slag. Det innebär att hens nya handicap efter årsrevisionen är 21,6.

Man kan också säga att spelaren ligger över Toleranszonen, som för grp 4 är 27,6 – 33,4 

Tabell som visar både Buffert- och Toleranszon

Hcp-grupp EGA hcp Buffertzon (poäng)  Toleranszon (poäng) 
1          –  4,4 35-36 30,1 – 35,9
2:1   4,5 – 8,0 34-36 29,6 – 35,4
2:2   8,1 – 11,4 34-36 29,1 – 34,9
3:1 11,5 – 15,0 33-36 28,6 – 34,4
3:2 15,1 – 18,4 33-36 28,1 – 33,9
4 18,5 – 26,4 32-36 27,6 – 33,4
5 26,5 – 36,0 31-36 27,1 – 32,9

 Det finns några undantag från reglerna;

  • De som redan ligger på 36 höjs inte och de som genom höjning skulle hamna över 36,0 höjs till 36,0. Exempel: En spelare har vid årets slut handicap 34,9. I Rapporten fr GIT framgår att PD för spelaren är mer än 5,0, vilket skulle innebära att hen skulle höjas med 2,0 slag. Spelare får en höjning med 1,1 slag och den nya handicapen blir 36,0.
  • En spelare som sänkt sin handicap under året får ingen höjning. Exempel: En spelare har vid årets början en handicap på 24,5 och vid slutet av året handicap 23,9. I Rapporten fr GIT framgår att PD för spelaren är 3,2 vilket skulle innebära att hen skulle höjas med 1,0 slag. Trots detta görs ingen höjning utan spelaren behåller sin handicap på 23,9 även efter den Årlig (Enskild) Handicaprevision.

Tillförlitligheten i alla system som tillämpar medelscorer för att uppskatta prestation är oerhört beroende av antalet tillgängliga scorer och åtta scorer har bedömts vara ett absolut minimikrav. Det accepteras att vissa spelare inte kommer att lämna in åtta scorer under revisionsperioden och när detta är fallet, används fyra scorer från föregående år för att komplettera scorerna i aktuell årlig (enskild) handicaprevision. Man har förstått att detta kan förvanska processen i vissa fall men det anses att risken för förvanskning är större om man använder färre än åtta scorer. Alla aspekter av den årliga handicaprevisionen är föremål för en pågående forskning och ytterligare förbättringar kommer med största sannolikhet att kunna publiceras i kommande utgåvor.

Rapporten hämtas från GIT och omfattar alla som registrerat minst åtta ”handicapgrundande scorer”. Observera att dessa också inkluderar sälskapsronder. Om spelaren inte har åtta registrerade scorer för aktuellt år, men minst 4 väljer programmet ut tillräckligt många (i kronologisk ordning och med den senaste först) från tidigare år för att få ihop åtta stycken till den aktuella utvärderingen. Alla spelare med åtta handicapgrundande scorer i den årliga handicaprevisionen efter denna procedur inkluderas i den automatiska revisionen.

Om en spelare har lämnat in 20 scorer under året, analyseras samtliga 20 ronder, inte bara de åtta senaste

Av regelverket framgår att alla klubbar ska genomföra den årliga (enskilda) handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutad säsong (t.ex. under perioden november-januari). Nynäshamns GK har beslutat att genomföra den snarast efter årsskiftet när rapporten finns i GIT.

Man har kommit fram till att om alla parter, i synnerhet handicaporganet och spelaren, har uppfyllt sina åtaganden, så skulle den största delen av alla spelare inte behöva någon justering i samband med den årliga handicaprevisionen och detta är ytterligare ett skäl till att tillämpa proceduren med en statistisk analys där man använder sig av en beräkningsmetod. Ju fler scorer som en spelare lämnar in inför en årlig (enskild) handicaprevision, desto mer tillförlitlig blir proceduren.

I Nynäshamns GK har vi nu genomfört den årlig (enskild) handicaprevision ett antal gånger och fått lite erfarenheter som är värd att nämna;

  • De med få registringar (fyra i år o fyra från förra året) är de som får störst justering.
  • De med många registreringar ligger mkt nära sin EASS.
  • Ett antal av de som höjs med 2,0 slag är äldre (och som helt naturligt fått en något lägre spelstandard).

Det är alltså viktigt att registrera så många ronder som möjligt för att få en så rättvisande handicap som möjligt.

Handicapkommittén kan, när exceptionella förhållanden kräver det, justera handicap för spelare som av individuella skäl har undantagits från proceduren årlig (enskild) handicaprevision

Justeringar för spelare i HCP-grupp 1 (och spelare i HCP-gr 2, som efter justering hamnar i HCP-grupp 1) ska redovisas för av SGDF. Sådan utförd årsrevisionjustering gäller fram till dess att SGDF eventuellt beslutar annorlunda.

Om en spelare är missnöjd med kommitténs beslut, måste hen ges möjlighet att få framträda inför kommittén. Vid detta möte ska spelaren också informeras om sina rättigheter och skyldigheter såsom de utrycks i EGA Handicapregler. När handicapkommittén utövar sina befogenheter som beskrivs måste den samtidigt agera i enlighet med lagenliga procedurer.

Klagomål rörande tillämpningen av EGA:s handicapsystem ska, när de inte kan hanteras på klubbnivå, hänskjutas i första hand till Stockholms Golfdistrikt (SGDF), i andra hand, dock endast i ärenden av principiell natur, till SGF:s regelkommitté.

Nödvändig utredning ska genomföras. Om SGDF bedömer att klubben har hanterat systemet felaktigt kan de påbjuda lämpliga åtgärder.

Efter genomförd årlig (enskild) handicaprevision tar handicapkommittén fram ett underlag som visar utfallet av genomförda justeringar, detta för att kunna jämföra med föregående år.

För Nynäshamns GK kan man ur denna jämförelse utläsa att det varje år är fler och fler som lämnar in åtta handicapgrundande scorer. Ändå är det färre som får en justering av sin handicap. Detta visar att klubbens spelare i allt större utstäckning registrerar och justerar sin handicap löpande under året.

 

Med anledning av att vi den 1 mars 2020 inför världshandicap (WHS) kommer det inte att genomföras någon Årlig (enskild) handicaprevision vid årsskiftet 2019/20. Hur det kommer att bli i framtiden återkommer vi till. Texten nedan kommer att ligga kvar så att de som vill veta hur det gjorts tidigare år kan läsa och förstå.